ปี พ.ศ. :  
2561
จังหวัด :  
นครราชสีมา
หัวข้อ :    สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5