ปี พ.ศ. :  
2561
จังหวัด :  
นครสวรรค์
หัวข้อ :   สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์