ปี พ.ศ. :  
2561
จังหวัด :  
พิษณุโลก
หัวข้อ :   สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งวังทอง