ปี พ.ศ. :  
2561
จังหวัด :  
พิษณุโลก
หัวข้อ :   ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 11