ปี พ.ศ. :  
2561
จังหวัด :  
พิษณุโลก
หัวข้อ :   สำนักงานปัองกันควบคุมโรคที่ 2 จ.พิษณุโลก