ปี พ.ศ. :  
2561
จังหวัด :  
ลำปาง
หัวข้อ :   สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 9