ปี พ.ศ. :  
2561
จังหวัด :  
เชียงราย
หัวข้อ :   สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์จังหวัดเชียงราย