ปี พ.ศ. :  
2559
จังหวัด :  
พิษณุโลก
หัวข้อ :   ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 9.2 พิษณุโลก