ปี พ.ศ. :  
2559
จังหวัด :  
พิษณุโลก
หัวข้อ :   สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 2 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์