ปี พ.ศ. :  
2560
จังหวัด :  
ขอนแก่น
หัวข้อ :   ศูนยฯ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น