ปี พ.ศ. :  
2560
จังหวัด :  
ภูเก็ต
หัวข้อ :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต