ปี พ.ศ. :  
2553
จังหวัด :  
เชียงใหม่
หัวข้อ :   สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 8