ปี พ.ศ. :  
2548
จังหวัด :  
พิษณุโลก
หัวข้อ :   สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 10 จังหวัดพิษณุโลก