ปี พ.ศ. :  
2548
จังหวัด :  
อุดรธานี
หัวข้อ :   สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี