จังหวัด ภูเก็ต

ลำดับ
ที่
ปี พ.ศ.
หัวข้อ
ประเภทข้อมูล
จังหวัด
ดูข้อมูล
1 2546 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต รูปภาพ ภูเก็ต
2 2560 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ภาพถ่ายดาวเทียม ภูเก็ต
3 2560 แขวงทางหลวงภูเก็ต ภาพถ่ายดาวเทียม ภูเก็ต
4 2560 เรือนจำจังหวัดภูเก็ต ภาพถ่ายดาวเทียม ภูเก็ต
5 2560 ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต ภาพถ่ายดาวเทียม ภูเก็ต
6 2560 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต ภาพถ่ายดาวเทียม ภูเก็ต
7 2560 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต ภาพถ่ายดาวเทียม ภูเก็ต
8 2560 สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต ภาพถ่ายดาวเทียม ภูเก็ต
9 2560 สำนักงานอัยการจังหวัดภูเก็ต ภาพถ่ายดาวเทียม ภูเก็ต
10 2560 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดภูเก็ต ภาพถ่ายดาวเทียม ภูเก็ต
11 2560 บ้านพักหัวหน้าศาลเยาวชนภูเก็ต ภาพถ่ายดาวเทียม ภูเก็ต
12 2560 สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต ภาพถ่ายดาวเทียม ภูเก็ต
13 2560 สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต ภาพถ่ายดาวเทียม ภูเก็ต
14 2560 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต ภาพถ่ายดาวเทียม ภูเก็ต
15 2560 สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวภูเก็ต ภาพถ่ายดาวเทียม ภูเก็ต
16 2560 จวนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ภาพถ่ายดาวเทียม ภูเก็ต
17 2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต ภาพถ่ายดาวเทียม ภูเก็ต
18 2560 บ้านพักนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ภาพถ่ายดาวเทียม ภูเก็ต
19 2560 สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ภาพถ่ายดาวเทียม ภูเก็ต
20 2560 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต ภาพถ่ายดาวเทียม ภูเก็ต
|<หน้าแรก<ก่อนหน้า   | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 |  ถัดไป > หน้าสุดท้าย >|

 

   หน้าหลัก

   เกี่ยวกับศูนย์ราชการ

   มติคณะรัฐมนตรี
   มติคณะรัฐมนตรี (จังหวัด)


   กศร.

   คำสั่ง/ระเบียบ/กฏหมาย
   ประวัติความเป็นมา

   คณะอนุกรรมการฯ

   คำสั่ง/ระเบียบ/กฏหมาย
   ประวัติความเป็นมา
   คู่มือการพัฒนาระบบศูนย์ราชการ

   แผนหลักการใช้ที่ดิน

   ผังแม่บทศูนย์ราชการ

   รูปภาพ/แผนที่/ภาพถ่ายดาวเทียม

   การประสานจังหวัด

   ค้นหา

   เปรียบเทียบข้อมูล

   ติดต่อเรา