จังหวัด เชียงใหม่

ลำดับ
ที่
ปี พ.ศ.
หัวข้อ
ประเภทข้อมูล
จังหวัด
ดูข้อมูล
1 2559 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ภาพถ่ายดาวเทียม เชียงใหม่
2 2559 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 8 ภาพถ่ายดาวเทียม เชียงใหม่
3 2559 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 8 ภาพถ่ายดาวเทียม เชียงใหม่
4 2559 สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ ภาพถ่ายดาวเทียม เชียงใหม่
5 2559 ศาลแรงงานภาค 5 ภาพถ่ายดาวเทียม เชียงใหม่
6 2559 สำนักงานอัยการเขต 5 ภาพถ่ายดาวเทียม เชียงใหม่
7 2553 สำนักงานคุมประพฤติภาค 5 ภาพถ่ายดาวเทียม เชียงใหม่
8 2559 สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ภาพถ่ายดาวเทียม เชียงใหม่
9 2559 สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ภาพถ่ายดาวเทียม เชียงใหม่
10 2559 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ ภาพถ่ายดาวเทียม เชียงใหม่
11 2559 สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10 ภาพถ่ายดาวเทียม เชียงใหม่
12 2559 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร เขต 7 (เชียงใหม่) ภาพถ่ายดาวเทียม เชียงใหม่
13 2559 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ภาพถ่ายดาวเทียม เชียงใหม่
14 2559 ศูนย์ราชการกรมสรรพากร จังหวัดเชียงใหม่ ภาพถ่ายดาวเทียม เชียงใหม่
15 2559 สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 ภาพถ่ายดาวเทียม เชียงใหม่
16 2559 สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ภาพถ่ายดาวเทียม เชียงใหม่
17 2559 สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่ ภาพถ่ายดาวเทียม เชียงใหม่
18 2559 ศาลปกครองเชียงใหม่ ภาพถ่ายดาวเทียม เชียงใหม่
19 2559 สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ ภาพถ่ายดาวเทียม เชียงใหม่
20 2559 สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 8 จังหวัดเชียงใหม่ ภาพถ่ายดาวเทียม เชียงใหม่
|<หน้าแรก<ก่อนหน้า   | 1 | | 2 |  ถัดไป > หน้าสุดท้าย >|

 

   หน้าหลัก

   เกี่ยวกับศูนย์ราชการ

   มติคณะรัฐมนตรี
   มติคณะรัฐมนตรี (จังหวัด)


   กศร.

   คำสั่ง/ระเบียบ/กฏหมาย
   ประวัติความเป็นมา

   คณะอนุกรรมการฯ

   คำสั่ง/ระเบียบ/กฏหมาย
   ประวัติความเป็นมา
   คู่มือการพัฒนาระบบศูนย์ราชการ

   แผนหลักการใช้ที่ดิน

   ผังแม่บทศูนย์ราชการ

   รูปภาพ/แผนที่/ภาพถ่ายดาวเทียม

   การประสานจังหวัด

   ค้นหา

   เปรียบเทียบข้อมูล

   ติดต่อเรา